Безумни изменения в НПК, които ще натоварят българския данъкоплатец

 

 

+359 888 520 528 WhatsApp Viber

Grozev Law Office

На 13.12. 2018г. в Народното събрание се приеха изменения на Наказателно- процесуалния кодекс /НПК/, но с текстове , касаещи изменение на Наказателния кодекс /НК/, в които се погазиха основни принципи на Конституцията на Република България /КРБ/.  С § 7, т.5, б. „в“ и т.19 от ЗИНК се приеха текстове, които принудиха дори главният прокурор в медиите да направи изявление и да коментира негативно неправомерното приемане на подобни текстове. Уведомяването за задържане на определено лице, може да бъде отложено за 48 часа, „когато е налице неотложна необходимост да се предотврати настъпването на тежки неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато е наложително предприемане на действия от разследващите органи, чието възпрепятстване би затруднило сериозно наказателното производство“. По аналогични мотиви - и по отношение на непълнолетен задържан, се дава възможност на разследващите органи да не уведомяват до 24 часа. По този начин се промениха текстове на чл. 63 и чл. 386 от НПК.

При подобни текстове, ако Народното събрание не се съобрази с наложеното вето от страна на Президента, ще се наруши разпоредбата на  от чл. 31, ал. 4 от КРБ, която не допуска ограничаване на права на обвиняемия, в повече от необходимото за осъществяване на правосъдието, както и разпоредбата на чл. чл. 47, ал. 1 от КРБ относно правата на децата и предвидената грижа за тях от родителите им, които няма как да бъдат дори уведомени в разумен срок от задържането.

Най- вероятно при обжалване на законността на подобни задържания защитниците ще се позоват на трайна европейска практика, цитирана по конкретни дела и в президентското вето, както и в основни директиви на Европейския съюз, чиито положения не допускат подобни ограничения.

В случай че се приеме подобно законодателно решение, данъкоплатецът ще бъде принуден отново да заплаща законодателното безумие, като вярваме, че няма да се стигне до прегласуване на спорните текстове.

 

Как работи кантората по мандат на граждани, които не се намират на територията на Република България?

 

 

                                       

 

+359 888 520 528 WhatsApp Viber

Grozev Law Office

В глобалния свят хората често сменят не само градовете, но и държавите, в които живеят и работят. Това значително затруднява правната помощ на такива лица в държава, в която те не се намират.

В областта на административното и гражданското право, когато адвокатът може сам да осъществи процесуалното представителство, е достатъчно да бъде изготвено пълномощно , едностранно подписано и изпратено от клиента. Законът за адвокатурата предвижда, адвокатът в този случай да завери копие на това пълномощно. В бързи и неотложни случаи, докато оригиналът на пълномощното бъде изпратен, може да се изгуби ценно процесуално време, което да доведе до лош край на делото. Тази опасност се предотвратява, когато по електронна поща се изпрати сканиран вариант, а чрез услугите на съответния пощенски куриер се получи на хартиен носител и оригиналът. Важно е например да се заплати навреме такса, която се дължи по дело- за назначаване на експертиза. Ако не се внесе такава такса навреме, се забавя и изготвянето на експертизата, което може да бъде изтълкувано от съдията като без основателно отлагане и страната да бъде глобена. Така клиентът ще плати ненужно няколко пъти.

По- сложен е въпросът с процесуално представителство по наказателно дело. Когато е задължително присъствието на подсъдимия, съдът може и да отложи делото, ако приеме, че е наложително неговото присъствие в залата, ако това ще доведе до разкриване на обективната истина. Независимо от това, ако трайно подсъдимият се намира в чужбина или по някаква причина не желае да участва в процеса, в случай че не се постанови и изпълни екстрадиция, с упълномощен защитник би могъл да се постигне добър процесуален резултат.Важно е в този случай клиентът да поиска сканиране на материалите по делото и даде лично становище по делото.  Доколкото процесът е устен, всички доводи, възражения, доказателствени искания, следва да бъдат внимателно анализирани и обсъдени с адвоката. За съжаление, някои лица не искат да присъстват на делата, поради страх, че след това ще попаднат в затвора. Те избират да изчакат хода на делото и ако получат ефективна присъда, да не се завърнат и да се укрият някъде до изтичане на давността. Практиката показва, че не малко осъдени лица внезапно се появяват именно когато изтече тази давност. Международното сътрудничество по наказателни дела в този случай обаче не следва да се пренебрегва от осъдените лица. Поведението им може да доведе до сурово наказание, защото ако са например на 20- годишна възраст, получат 5 г. наказание лишаване от свобода, вместо да постъпят доброволно в затвора и за няколко години да излязат, за тях започва един труден и неспокоен живот. Те непрекъснато са под напрежение, в тази ситуация могат да се подведат и да извършат и ново престъпление и така сумарно да получат наказание, което след залавянето им да бъде изтърпяно при много по-тежки условия.

При сделки с недвижими имоти адвокатът може да извърши всички фактически и правни действия. Когато клиентът е продавач, е достатъчно да подпише изготвените от адвоката пълномощно, декларации и съответните документи. За самата продажба се изисква нотариална заверка на пълномощното, която може да бъде изготвена в българска консулска служба на съответната държава. Ако лицето, което се нуждае от услугата, не владее български език, следва документите да бъдат преведени и легализирани по съответния ред. Той е специфичен за всяка една държава и затова преди изготвяне на документите, трябва да се проверят особеностите, свързани и със съответните двустранни договори, да с е направи консултация с нотариуса, който ще изповяда сделката. Практика е, различни нотариуси да се позовават на различни правни доводи, което усложнява понякога сделката. Затова следва внимателно да се проучи всеки казус.