Цени

 

 

Устна консултация – 80 лева;

Писмена консултация – 200 лева;

Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – 200 лева.

Действия свързани с държавни, общински органи, ЧСИ, МВР и Прокуратура, както и с физически и юридически лица:

Жалба до МВР и Прокуратура – 150 лева;

Жалби, молби, уведомления до ЧСИ – 150 лева;

Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 200 лева;

Проучване на изпълнително дело в кантората като клиентът трябва да осигури препис или копие на документите от делото – 200 лева;

Съобщения, молби, изявления за прихващане, изготвяне на покани и др. – от 200 до 300 лева.

Проучване на дела и даване на становище по тях

Проучване на дело в съда – 200 лева;

Проучване на дело в кантората (клиентът осигурява документите от съда) – 100 лева;

Снабдяване с преписи от Решения, подаване на молби към съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лева.

Дело за развод по исков ред – цена от 1200 лева;

Дело за развод по взаимно съгласие – 500 лева без прехвърляне на имущество, от 1000-2500 лева с прехвърляне на имущество, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС;

Дело за издръжка – от 360 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва;

В производства определяне на режим за лични отношения между родители и дете – цена 600 лева, когато няма спор за упражняване на родителските права;

При спор за упражняване на родителските права – 1200 лева.

За образуване на изпълнително дело – цена 300 лева;

За извършване на изпълнителни действия след образуването – за всяко действие 100 лева;

За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител – цена 300 лева.

За граждански дела при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;

при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;

при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

При наличие на фактическа и правна сложност на като в зависимост от сложността на делото стойността на едно възнаграждение за предлаганите правни услуги  може да се повиши с 20-40 % от посочения минимум.

Когато поради наличие на правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от три съдебни заседания в рамките на една календарна година, за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева.

Придружаване на свидетели, граждани и обвиняеми, пред органите на МВР и Прокуратурата – 200 лева на час.

Явяване на адвокат от кантората по искане от страна на задържания, се осигурява само в работното време на кантората, след предварително заплащане на услугата от близък на задържания.

Когато за престъплението се предвиждат до 5 години лишаване от свобода – 1500 лв. за инстанция

до 10 години лишаване от свобода – 3500 лв за инстанция

до 15 години лишаване от свобода – 5500 лв. за инстанция

над 15 години лишаване от свобода – 8000 лв. за инстанция

доживотен затвор – 15000-25000 лв.;

При споразумение, когато същото се допуска по закон, адвокатският хонорар се намалява с 50%.

 

Международна правна кантора

 

 

Начинът на живот на съвременните хора ги кара често да търсят работа в чужбина, да сключват бракове с чуждестранни на отечеството им граждани, да осиновяват деца от трета държава, да придобиват наследство от различни на тяхната държава. 

Понякога, поради липса на навременна правна помощ, гражданите се лишават от свои имущества, стават жертва на противоправни деяния, не могат да получат реални квоти от свои сънаследствени имоти. Практиката показва, че понякога някой от съпрузите дори получава издръжка, която не му се следва, само защото не се е защитил навреме в съответния процес.

Така например в Руската федерация неприемането на наследство в определен срок би могла да лиши безвъзвратно наследодателя от наследствено имущество, в САЩ ролята на юрист , тясно профилиран по наследствено право,  е от изключително значение, а в България някои категории чужденци са длъжни да прехвърлят свои имущества в определен от закона срок.

Подобни казуси с международен елемент са често срещани и това налага експертиза от разнообразни екипи от правни експерти не само от различни държави, но и от различни правни отрасли, да се проучи законодателство и съдебна практика по начин , който да даде отговор на сложни въпроси, на които едностранно не може да се даде отговор.

Ето защо, като наблюдаваме подобни проблеми от правен характер, преценихме, че се налага да се обединят усилия на разностранни специалисти.

Адвокат Георги Йорданов, обявен за магистрат на годината, е бил във всички видове звена на съдебната система- съдия, прокурор и следовател, като е завършил и магистратура по Право на Европейския съюз и запознат както с гражданското и наказателното право в Република България, също така и с практиката на съдилищата на Европейския съюз.

Адвокат Василий Колганов, специализирал в САЩ, е адвокат с многогодишен опит в България, но се занимава също така като американски юрист и с въпроси от сферата на емиграционното право, наследственото и вещното право в някои  щати, като живее постоянно в Лас Вегас и пътува често до София и Варна, за да консултира  свои клиенти по  разностранни правни въпроси.

Адвокат Гроздан Грозев е с многогодишен стаж като прокурор и адвокат, като е работил на ръководни длъжности в Министерството на финансите, управляващ съдружник в адвокатски съдружия  и специализирал  руско право, като е член на международна правна асоциация с център гр. Москва. Участвал е в сътрудничество с колеги по проект на Европейската комисия, а също така и в контрол и ръководство на десетки обществени поръчки. Ефективно е била защитавана позицията на оправдани подсъдими по разностранни дела, включително и с международен елемент.

Адвокат Пламен Кючуков пътува често до Република Турция, като опита му в дела, свързани с проблеми на наши изселници, е в сферата на вещното и наследственото право. Специалист е по търговско право, като е работил в банковата сфера и областта на несъстоятелността. Специализира основно в гражданското право.

Международната адвокатска кантора работи при неминуемото използване на дистанционен метод на работа, тъй като адвокатите се намират понякога на три различни континета, което изисква използване Viber или WhatsApp . Всеки от адвокатите има изградена мрежа от контакти с различни колеги, практикуващи в различни държави. Адвокатите притежават собствени адвокатски офиси в гр. София,  гр.Ямбол и гр. Варна, но с оглед създаване на удобства за клиенти,  наскоро се нае офис в центъра на гр. София, срещу сградата на Руското посолство.