Удостоверението за адвокати по време на карантина

 

 

Удостоверение от съответната адвокатска колегия е необходимо, когато адресът на адвоката не съвпада с регистрацията му като адвокат, както и когато не е съдружник в съответно адвокатско съдружие или дружество, което би следвало да е компетентно да изготви и завери поискания от властите документ, необходим за придвижване по време на извънредното положение.

Би следвало, подобно на изготвеното удостоверение, да бъде показано в разпечатан или дигитален вид на проверяващите, за да може адвокатът да осъществява на съответен адрес своята работа, където в неотложни случаи следва да приема клиенти, на които да изготвя съответни книжа, както и да осъществява конфиденциални разговори, а адвокатът живее в друго населено място.

Така както незабавно беше изготвен посочения документ и изпратен от съответната адвокатска колегия на имейл, следва да бъдат изготвени и удостоверения от съответните Адвокатски колегии, чийто членове ще работят по време на извънредното положение  приоритетно в населено място, различно от това, в което е седалището на Колегията. Възможно е например временно колега от София, вписан в тази колегия, да отиде по време на извънредното положение в гр. Варна и на определен адрес там да желае да работи с определени клиенти.

Мнението на адвокат Грозев е, че само на тези адвокати е необходимо да бъдат издадени удостоверения, за да уверят проверяващите къде именно отиват, за да работят, при спазване на правилата.

За тези от адвокатите, които работят и живеят така или иначе в района на своята колегия, би следвало да е достатъчно показване на адвокатска карта, ако офисът им се намира на територията на тази колегия, или е вписан в електронния регистър на адвокатите. Тоест, доколкото в случая офисът на адвокат Грозев е вписан в този регистър, не е необходимо да се издава нарочно удостоверение, но за да се покаже на проверяващите, които осъществяват съответен контрол на придвижване, е поискан и незабавно получен съответния документ. Подобен е случаят например, ако колега има постоянен адрес в Елхово, а кантората му се намира в гр. Ямбол, но не е вписана поради някаква причина в регистъра- например е новозакупена или новонаета. Не би следвало адвокатът да има проблем, ако е с постоянен адрес в гр.  Тополовград, а кантората му е в гр. Елхово, тъй като забраната за придвижване без съответно основание, засега не важи за градове, които не са областни центрове.

Следва при насрочено например наказателно дело в друг град, респ. предвидено съответно процесуално действие, съответно избран от клиента адвокат, като документ да представи за проверка пълномощно, а ако такова все още се уговаря по телефон или друг начин, да се изготви нарочна декларация от съответния адвокат за целта на пътуването, за да не се наруши правото на защита.

Цитираното мнение отразява единствено становището на адвокат Грозев и не ангажира неговата колегия, а е наложително властите да дадат разяснения за адвокатската помощ по време на карантина, защото при ограничаване на някои видове прави и свободи на гражданите, официалните власти, а не адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет, следва да излязат със становище, което да бъде официално публикувано. Дано не се отнеме на адвоката и неговия клиент възможността за преценка, дали е необходима, или не лична среща, защото подобна преценка обуславя основни права, които не следва да се нарушават дори по време на карантина. В подобен случай на пандемия се изправяме за първи път и време лицата в затворите и арестите да имат възможност да получават обаждания от адвокати, защото досега такава възможност няма, а например в други затвори по света, например в САЩ, това е практика, която съществува и не в извънредно положение. Възможно е адвокатът да желае да предаде определено съдържание на факти до своя клиент , а затворите трябва да му дадат възможност , и то реална, за телефонна връзка.

Поздравления за бързата реакция на председателя на Адвокатската колегия- Ямбол и неговия персонал, който незабавно изготви и изпрати поискания документ, макар и да е донякъде спорна необходимостта  от това.

 

 

 

 

COVID-19 Как да се подаде документ до съда или прокуратурата

При обявена карантина във връзка с извънредното положение, не е препоръчително адвокат и клиент да имат пряк контакт, тъй като някой от тях при близък и продължителен контакт може да предаде на другия вирусна инфекция.

Във връзка с това, по телефона може да се уточни от какъв характер е поставения въпрос, да се изготви от адвоката пълномощно и договор, които да се подпишат от клиента след разпечатването му, да се изпратят по поща и да се стартира съответното производство.

Защо не трябва да отлага подаване на искова молба или жалба до прокуратурата?

Не се знае до кога достъпът до съдебните сгради ще бъде забранен, но ако не се подаде незабавно документът, а се изчака неопределено време, е възможно да настъпят допълнително неблагоприятни последици.

Например- касае се за престъпление, по което следва да се подаде жалба, ведно с документи, като има притеснение, че виновното лице може да се укрие или избяга от наказателна отговорност, да се сезира съда с искане за обезпечителна мярка, без която няма да има никакъв смисъл впоследствие да се подава искова молба, да се потърси незабавно съдействие от полицията или от държавен орган.

Възможно е и да се налага например да се подадат документи до застраховател, за заплащане на предвидено обезщетение, но е починало съответно лице и неговите наследници трябва да сезират съответното юридическо лице.

Подобни действия не търпят отлагане и по друга причина. Ако не се сезира съответния орган, е възможно след приключване на извънредното положение да се получат множество документи, които да затруднят работата на адресатите. Винаги е по – добре да се изпратят по пощата документи, тъй като така те няма да се изгубят, а ще се защити навреме , доколкото е възможно, интересът на засегнатото лице.