Лишаване от българско гражданство по инициатива на държавата

+359 888 520 528 WhatsApp Viber

Grozev Law Office

 

Република България е страна по Европейската конвенция за гражданството- ЕКГ.

Конвенцията е в сила за Република България от 1 юни 2006г. и е ангажимент, поет в отговор на готовността на българската държава  да приведе законодателството си в съответствие с това на всяка една държава –членка на Съвета на Европа. В Конвенцията  е предвидена хипотеза, по силата на която по силата на закона или по инициатива на държавата, може определено лице да бъда лишено от съответното  гражданство. Вариантите са няколко, посочени са в чл.7 ЕКГ, като интерес за колизия с българското право представлява  хипотезата, когато е нанесен сериозен ущърб на жизненоважни интереси на държавата- страна по конвенцията . Тогава ex lege или по инициатива на държавата може да се стигне до такова лишаване от гражданство..

Конституцията на Република България обаче  предвижда, че български гражданин по рождение не може да бъде лишен от българско гражданство- чл. 25, ал. 3. В случая конституционната уредба на гражданство, намерила продължение и в Закона за българското гражданство, очевидно не предвижда хипотезата на лишаване от българско гражданство на тази категория лица  по реда на чл. 7 ЕКГ, което би могло да бъде разглеждано в Европа като дискриминационна норма, което би предизвикало и негативен обществен резонанс, от една страна.  ЕКГ в частта на чл. 7   се прилага у нас само за останалите български граждани, придобили не по рождение гражданство. В случая обаче, изрично в ЕКГ е предвидено, че  по тази конвенция държавата трябва да се ръководи от принципа за недопускане на дискриминация между нейните граждани, независимо дали са граждани по рождение, или са придобили нейното гражданство впоследствие-чл. 5, ал. 2  ЕКГ.

От друга страна, в годините на прехода много наши управленци са упреквани, че са нарушили жизненоважни интереси на държавата, например при сключване на неизгодни приватизационни договори, тежки престъпления против Републиката, лошо управление, сравнимо с трета национална катастрофа, а националната уредба в насока лишаване от гражданство не предвижда санкция. Поради липса на национална уредба нито едно лице не е било лишено от българското гражданство, а това поражда в обществото за усещане за ненаказуемост на лица, злоупотребили с даденото им доверие в личен интерес.

На трето място, българското гражданство, сега прикрепено към гражданство и на Европейския съюз, дава на неговите носители широки права, които други граждани по света не притежават. Чл. 5 и чл. 7 от ЕКГ са приети  без резерви /за антидискриминационната разпоредба, доколкото се намира в глава Втора от ЕКГ дори е забранено да се приема от държавите-членки с резерви/.

Това налага или да се промени в частта за лишаване от гражданство уредбата- въобще да не се стига до възможност за това, или да бъде приведено законодателството ни в съответствие с европейското.

В интерес и на Република България , и на Европейския съюз е, да бъдат предприети съответни действия по хармонизация на законодателството в тази насока, със задължителната оценка за въздействие на законодателството, което би се засегнало от такава промяна.