Цени

 

 

Устна консултация – 80 лева;

Писмена консултация – 200 лева;

Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот – 200 лева.

Действия свързани с държавни, общински органи, ЧСИ, МВР и Прокуратура, както и с физически и юридически лица:

Жалба до МВР и Прокуратура – 150 лева;

Жалби, молби, уведомления до ЧСИ – 150 лева;

Проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ – 200 лева;

Проучване на изпълнително дело в кантората като клиентът трябва да осигури препис или копие на документите от делото – 200 лева;

Съобщения, молби, изявления за прихващане, изготвяне на покани и др. – от 200 до 300 лева.

Проучване на дела и даване на становище по тях

Проучване на дело в съда – 200 лева;

Проучване на дело в кантората (клиентът осигурява документите от съда) – 100 лева;

Снабдяване с преписи от Решения, подаване на молби към съда за издаване на изпълнителен лист – 100 лева.

Дело за развод по исков ред – цена от 1200 лева;

Дело за развод по взаимно съгласие – 500 лева без прехвърляне на имущество, от 1000-2500 лева с прехвърляне на имущество, като цената зависи от броя на прехвърляните недвижими имоти и МПС;

Дело за издръжка – от 360 лева, като в зависимост от размера на търсената издръжка цената се покачва;

В производства определяне на режим за лични отношения между родители и дете – цена 600 лева, когато няма спор за упражняване на родителските права;

При спор за упражняване на родителските права – 1200 лева.

За образуване на изпълнително дело – цена 300 лева;

За извършване на изпълнителни действия след образуването – за всяко действие 100 лева;

За изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдебния изпълнител – цена 300 лева.

За граждански дела при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;

при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;

при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

При наличие на фактическа и правна сложност на като в зависимост от сложността на делото стойността на едно възнаграждение за предлаганите правни услуги  може да се повиши с 20-40 % от посочения минимум.

Когато поради наличие на правна сложност или процесуално поведение на някоя от страните, протичат в повече от три съдебни заседания в рамките на една календарна година, за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лева.

Придружаване на свидетели, граждани и обвиняеми, пред органите на МВР и Прокуратурата – 200 лева на час.

Явяване на адвокат от кантората по искане от страна на задържания, се осигурява само в работното време на кантората, след предварително заплащане на услугата от близък на задържания.

Когато за престъплението се предвиждат до 5 години лишаване от свобода – 1500 лв. за инстанция

до 10 години лишаване от свобода – 3500 лв за инстанция

до 15 години лишаване от свобода – 5500 лв. за инстанция

над 15 години лишаване от свобода – 8000 лв. за инстанция

доживотен затвор – 15000-25000 лв.;

При споразумение, когато същото се допуска по закон, адвокатският хонорар се намалява с 50%.