Кантората предлага непрекъсната правна помощ по наказателни производства в столицата. След позвъняване на посочения телефон и заплащане на съответната такса в офиса, адвокат с многогодишен опит ще се отзове незабавно в съответното полицейско управление, за да окаже навременна помощ на задържаното лице. Практиката показва, че именно първите часове след задържането се оказват решаващи за изхода на делото. Съобразно действащата нормативна уредба, задържаното лице има право на адвокат най- късно два часа след ареста.

Защита при:

Охраняване на интересите на пострадали лица /от ПТП, от престъпления против личността и др., преговори със застрахователи, завеждане и водене на граждански дела и изпълнителни производства.

Наказателни дела

Защита по наказателни дела във всички стадии на производството- досъдебно производство, производство пред съд, въззивни и касационни процедури. Защита при производства за вземане на мерки за неотклонение и полицейско задържане по реда на ЗМВР.

Избор на най- подходящия процесуален ред за защита на лица, обвинени в извършване на противоправни деяния – със споразумения за решаване на делата в досъдебното производство, провеждане на съкратено съдебно следствие, участие в разглеждане на дела по общия ред.

Участие в наказателния процес като повереник на гражданския ищец и частния обвинител. Консултации по повод на дела с предмет престъпления, включени в Особената част на НК. Съдействие по повод на трансфер на осъдени лица в чужбина и защита по производства с предмет издаване и изпълнение на Европейска заповед за арест.

Граждански и административни дела
Съдействие при регистрация, пререгистрация и вписване на нови обстоятелства в правното положение на ЕТ и търговските дружества в Търговския регистър.

Подготовка на документи за явяване пред нотариус по повод на изповядване на сделки с недвижими имоти и прехвърляне на право на собственост на МПС. Преговори между търговци, изпълнителни дела и заповедни производства.

Арбитраж
Граждански спорове, както и спорове за попълване празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това, дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в РБългария.